SK | EN

Konferencie

 PRACOVNÁ MIGRáCIA, CHUDOBA A MOŽNOSTI SOCIÁLNEHO    ZAČLEŇOVANIA

Konferenciu zorganizovalo Progresívne fórum,  Friedrich Ebert Stiftung e.v., zastúpenie v Slovenskej republike a Multikultúrní centrum Praha pod záštitou pani Brigity Schmögnerovej.

Cieľom konferencie bolo poukázať na fenomén pracovnej migrácie a premeny chudoby v priestorovej perspektíve. Jednotlivé príspevky boli venované posunom, ktoré nastali v životných plánoch  aj v dôsledku migrácie v regiónoch Slovenska, ale aj tomu, aký je vo vzťahu k týmto zmenám rámec verejných  politík. Konferencia bola zameraná aj na niektoré, na prvý pohľad neviditeľné aspekty chudoby, ako je environmentálna nespravodlivosť.

Aktívnymi účastníkmi konferencie boli výskumníci a aktivisti združení okolo občianskeho združenia ProForum a Nadácie Friedricha Eberta. Na konferencii boli odprezentované aj témy, ktoré sú súčasťou nedávno ukončeného projektu CEPA a Nadácie Friedricha Eberta „Kniha o chudobe. Spoločenské súvislosti a verejné politiky“. Konferencia je zároveň súčasťou aktivít Slovenskej siete proti chudobe.

Sprievodnou akciou konferencie bolo aj otvorenie výstavy fotografii "Práca je inde" v priestoroch hlavnej železničnej stanice v Košiciach


 Chudoba v regionálnej a priestorovej perspektíve

Brigita Schmögnerova: Otvárací príhovor

Jakub Hurle: Trh práce v strednej a východnej Európe - pracovná migrácia ako riešenie?  

Alena Rochovská: Práca je inde - migrácia za prácou v nízkopríjmových zamestnaniach

Jan Grill: Mechanizmus migrácie z východného Slovenska do Spojeného Kráľovstva - prípadová štúdia vybraných rómskych skupín 

Moderátor: Daniel Škobla


 Migrácia, trh práce a životné stratégie

Oto Hudec: Ekonomicko-sociálne vývojové trendy regiónu Slovensko - Východ

Marek Čaněk: Rozšírenie Schengenského priestoru a pracovná migrácia z Ukrajiny

Richard Filčák: Životné prostredie vo vzťahu k chudobe a zamestnanosti - problematika rozvoja marginalizovaných oblastí 

Moderátorka: Sylvia Porubänová 


 Chudoba a politiky sociálnej inklúzie (Predstavenie vybraných tém z Knihy o chudobe)

Jarmila Filadelfiová: Veková dimenzia chudoby 

Slávka Mačáková: Prezentácia aktivít mimovládnej organizácie ETP pri práci v rómskych komunitách

Daniel Gerbery: Aktivácia a boj proti chudobe

Moderátor: Ivan Lesay


 

stiahnuť pdf