SK | EN

Správna rada

Milan Ftáčnik

Milan Ftáčnik sa narodil 30.10 1956 v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie ukončil na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v odbore teoretická kybernetika a ukončil ho na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK s cenou ministra školstva. V rokoch 1980-86 absolvoval tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, formou internej ašpirantúry na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK dizertačnou prácou na tému: Zložitosť a rozpoznávanie niektorých tried booleovských matíc s využitím monotónnosti. V roku 1987 mu bol udelený titul CSc.

Po skončení internej ašpirantúry v roku 1986 sa stal odborným asistentom na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK. Od roku 1989 pôsobil na tejto katedre ako docent, v roku 1990 prešiel na  Katedru umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedru počítačovej grafiky a spracovania obrazu, ktorá sa v roku 2004 včlenila do Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. Od januára 2003 do decembra 2006 pôsobil ako vedúci katedry. Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Umelá inteligencia. Vedie prednášky zo spracovania obrazu, počítačového videnia a rozpoznávania obrazcov.

V rokoch 1990 - 1998 bol štyrikrát zvolený ako poslanec Národnej rady SR za Stranu demokratickej ľavice, pracoval vo Výbore NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru a Výbore NR SR pre európsku integráciu. V rokoch 1998-2002 pôsobil ako minister školstva SR. V komunálnych voľbách roku 2002 bol vo volebnom obvode Petržalka zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, kde pracoval v komisii pre mládež, vzdelanie a šport. Vo voľbách 2006 bol opätovne zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva, kde bol zvolený do komisie sociálnej a zdravotnej.  V novembri 2005 bol zvolený za volebný obvod Petržalka za poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, kde pracuje v komisii školstva a kultúry. V decembri 2006 bol zvolený za starostu Petržalky, svojej funkcie sa ujal zložením sľubu 19.12.2006.

V roku 1980 vstúpil do Komunistickej strany Slovenska, kde vykonával funkcie na úrovni fakulty. Po roku 1990 sa aktívne podieľal na jej transformácii na Stranu demokratickej ľavice, v ktorej pôsobil ako podpredseda a tiež predseda poslaneckého klubu. V roku 2002 vystúpil z SDĽ a založil politickú stranu Sociálnodemokratická alternatíva, v ktorej pôsobil ako predseda až do jej integrácie so stranou SMER- Sociálna demokracia v decembri 2004. Teraz nie je členom žiadnej politickej strany.