SK | EN

Správna rada

Alena Rochovská

Alena Rochovská je absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v odbore matematika – geografia. V roku 2005 obhájila titul PhD v odbore Humánna geografia. V súčasnosti pôsobí na katedre Humánnej geografie a demogeografie PRIF UK ako vedecká pracovníčka, vo svojej výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje sociálnej geografii a kvalitatívnym metódam v geografickom výskume. V rámci rôznych výskumných úloh sa zaoberá problémami chudoby, imigrácie, rodových nerovností, postsocializmu, spoločenskej transformácie.

V rokoch 2005-2006 pracovala na katedre geografie na Queen Mary, University of London ako vedecká pracovníčka na projekte „Social Exclusion, Spaces of Household Economic Practice and Post-socialism“, ktorý sa zaoberal chudobou a sociálnou exklúziou v priestore postsocialistických miest. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií, venovaných problémom chudoby, nerovností a feministickej geografie.