SK | EN

Správna rada

Erika Kvapilová

Erika Kvapilová (1960), je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor filozofia-estetika. V roku 1992 obhájila titul PhD v odbore filozofia a o tri roky neskôr jej bol udelený Slovenskou akadémiou vied odborný stupeň samostaná vedecká pracovníčka. Do roku 1990 pracovala vo Výskumnom ústave práce a sociálneho rozvoja so sídlom v Bratislave. Medzi rokmi 1990 a 2000 pôsobila v Prognostickom ústave SAV. V roku 2000 sa stala riaditeľkou Medzinárodného strediska pre štúdium rodiny v Bratislave (neskôr Stredisko pre štúdium práce a rodiny). V roku 2004 krátko pôsobila ako samostaná výskumná pracovníčka na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Od polovice 90. rokov prednášala a viedla semináre na viacerých slovenských univerzitách (TU v Trnave, PF UK v Bratislave, EU v Bratislave). Od januára 2005 pracuje pre regionálnu kanceláriu UNDP v Bratislave ako programová špecialistka Ženského fondu OSN (UNIFEM).

V 90. rokoch absolvovala viacero zahraničných študijných ciest a odborných vedeckých stáží. K najvýznamnejším patria vedecké pobyty na Štokholmskej univerzite, na Švédskom inštitúte pre sociálny výskum (1994-1995, 1997 a 1998-2000), kde sa venovala sociálnej politike a politike trhu práce. V rokoch 2001 až 2004 bola predsedníčkou Fóra pre deti a rodiny pri Rade Európy v Štrasbourgu. Ako národná styčná úradníčka zastupovala SR v rokoch 2000-2005 v Európskom centre pre sociálny výskum a politiku pridruženom k OSN vo Viedni. V rokoch 1997 až 2005 spolupracovala na vzdelávacích kurzoch pre predstaviteľov finančných inštitúcií k krajín strednej Európy a bývalých krajín Sovietskeho zväzu organizovaných OECD a JVI vo Viedni. V roku 2004 a 2005 bola členou medzinárodnej tzv. Atkinsonovej komisie, ktorá pripomienkovala prácu expertov na európskych indikátoroch sociálneho začlenenia.

Erika Kvapilová je členkou redakčnej rady časopisu Sociológia a predsedníčkou Rady štátheno programu Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti. Dlhodobo sa venuje problematike sociálnej politiky, rodinnej politiky a otázkam rodovej rovnosti a publikuje v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Je autorkou viacerých kapitol v monografiách a spoluautorkou a editorkou publikácií z oblasti rodinnej a rodovej politiky.