SK | EN

Prihláška za člena

PRIHLÁŠKA
za člena občianskeho združenia Progresívne fórum (Proforum)
so sídlom J. Stanislava 15, 841 05 Bratislava, IČO: 30801087

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia: Rodné číslo:
Adr. trvalého bydliska: PSČ:
Korenšpodečná adresa: PSČ:
Zamestnanie:
Adresa zamestnania: PSČ:
Telefón/Mobil:
E-mail:
Prehlasujem, že sa uchádzam o členstvo v občianskom združení Progresívne fórum, som oboznámený/á s jeho stanovami, zaväzujem sa ich dodržiavať a platiť členské stanovené Správnou radou Progresívneho fóra prevodom, poštovou poukážkou, alebo faktúrou na účet združenia.
Číslo účtu: 8963952/5200 Členské: 150,- Sk
Forma platby: prevod.príkaz faktúrou poukážkou
IČO: DIČ:
Odoslaním tejto členskej prihlášky ďalej prehlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú pravdivé a vyjadrujem výslovný súhlas, že mnou poskytnuté osobné údaje smú byť spracované v informačnom systéme združenia za účelom evidencie členov, v súlade so zákonom NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Miesto a dátum: