SK | EN

ESEJ ROKA 2.ročník

1. ročník  | 2.ročník

Súťaž o najlepšiu spoločensko-vednú esej.

uzávierka 15.mája 2006


Progresívne fórum (Proforum) v spolupráci s  Friedrich Ebert Stiftung (zastúpenie v SR) vyhlasuje druhý ročník súťaže o najlepšiu spoločensko vednú esej.

Súťažné témy:

  • Solidarita a sen o " úžasnom " živote na Slovensku: pre koho a začo?

  • Krajina po " reformách ": zdravši, vzdelanejši, bohatší?

  • Chudoba ako prekážka uplatňovania ľudsikých práv.

  • Nezavislosť médií a reklama na reformy.

Podmienky sútaže:

Do sútaže sa môžu zapojiť študenti vyšších rocníkov VŠ, postgraduálneho alebo doktorandského štúdia do 30 rokov. Prihláškou do sútaže je doručenie pôvodnej teoretickej (odbornej) práce z ekonomickej, sociologickej, politologickej, filozofickej, kultúrnej a etickej oblasti v rozsahu minimálne 12 strán na jednu zo sútažných tém.

Do sútaže budú prijaté len práce odoslané do dňa uzávierky (15. mája 2006 - rozhoduje dátum poštovej pečiatky). Práca musí byt doručená v písomnej podobe na adresu: Martin Muránsky, P.O.BOX 65, 840 04 Bratislava 44.

Nepodpísaný príspevok posielajte v troch kópiách. Meno, adresu a telefónne číslo napíšte na samostatný list a priložte v zalepenej obálke k sútažnému príspevku. Práca musí byť spracovaná samostatne a obsahovať prípadné odkazy na požitú literatúru. Do sútaže je možné prihlásiť i prácu viacerých autorov, ak každý z nich spĺňa podmienky sútaže.

Komisia

Predsedníčka komisie – B. Schmögnerová (ekonómka )

R. Geist (politológ)

F. Hajnovič (ekonóm)

E. Kvapilová (politická analytička)

K. Moravčík (teológ)

M. Muránsky (filozof)

R. Rozsipal (matematik)

Ocenenia

1.cena

20 000 Sk a krátky štipendijný pobyt v niektorom zahraničnom centre významných medzinárodných alebo národných inštitúcií.

2.cena

 15 000 Sk.

3.cena

 10 000 Sk           

<< späť