SK | EN

Profil

Občianske združenie Progresívne fórum je záujmové dobrovoľné združenie občanov nezávislé od politických strán a hnutí, ktoré vykonáva svoju činnost v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými všeobecnými predpismi s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Ciele činností a aktivít združenia sú tieto:

  • formovanie a sprostredkovanie alternatívnych názorov a prístupov vo vnútornej a zahraničnej politike so zameraním na európsku integráciu a ekonomicko-sociálny rozvoj

  • vytváranie podmienok pre podporu analytickej a odbornej činnosti svojich členov smerujúcej k naplneniu prvého cieľa z progresívneho hľadiska

  • organizácia diskusných fór s predstaviteľmi občianskych a politických združení, ktoré sa zaoberajú problematikou sociálno-ekonomického a hodnotového vývoja Slovenskej republiky v kontexte Európskej únie

  • šírenie informácií o svojej činnosti v médiách, pričom právo na výber mediálnych partnerov si združenie vyhradzuje v závislosti od konkrétnych projektov

  • nadväzovanie kontaktov s domácimi a zahraničnými združeniami obdobného zamerania a charakteru

  • zabezpečovanie podmienok a finančných prostriedkov na svoju činnost zo zdrojov európskych a mimovládnych organizácií, podnikateľskej sféry, z členských príspevkov a z darov jednotlivcov v súlade so zákonom

  • dokumentácia svojej činnosti, ktorá bude prezentovaná prostredníctvom výročnej správy pre svojich členov a priaznivcov

<< späť