O nás

Na začiatku 21. storočia sa musíme vyrovnať s poznaním, že žijeme v inom svete ako doteraz. Tento nový svet formuje pokračujúca globalizácia, rozširovanie a prehlbovanie európskej integrácie, nástup informačnej revolúcie a jej dôsledkov na každú stránku života spoločnosti, ako aj iné závažné spoločenské premeny a procesy vlastné slovenskej spoločnosti. Vyrovnať sa treba s nimi v našom vedomí, lebo je to predpoklad, aby sme na ne odpovedali adekvátne: nielen bez najmenších spoločenských a individuálnych strát, ale tak, aby sme tieto nové skutočnosti obrátili v prospech spoločnosti. Preto sme sa rozhodli založit Proforum, čo je skratkou pre Progresívne fórum.

Cieľom Profora je podporovať konštruktívnu a vecnú diskusiu a navrhovať odporúčania o smerovaní Slovenska a jeho mieste v Európe a vo svete s dôrazom na meniace sa a nové potreby a výzvy, o ktorých som hovorila vyššie. Proforum vychádza z presvedčenia, že budúcnosť slovenskej spoločnosti je v identifikácii sa so základnými európskymi hodnotami, medzi ktorými zdôrazňuje demokraciu, ľudskú dôstojnosť, solidaritu a sociálnu súdržnosť. Našou snahou je prispieť k humanizácii slovenskej spoločnosti, k regenerácii jej široko chápaného kultúrneho rozmeru, ktorý je predpokladom jej hospodárskeho úspechu ale i cieľom sám osebe.

Progresívne fórum sa inšpiruje Globálnym progresívnym fórom, ktoré hľadá globálne odpovede na rovnaké otázky: ako urobiť globalizáciu priateľskou človeku, ako zamedziť chudobu, ako presadiť sociálnu spravodlivosť a ako zamedziť environmentálnu degradáciu. Rozdiel je v tom, že náš pohľad vychádza viac zo slovenských realít a hľadá odpovede viac v slovenskom a európskom ako v globálnom rozmere.

Všetkých, ktorí s nami zdieľajú rovnaké hodnoty a chcú sa na procese hľadania zúčastniť, pozývame k spolupráci.

Občianske združenie Progresívne fórum je záujmové dobrovoľné združenie občanov nezávislé od politických strán a hnutí, ktoré vykonáva svoju činnost v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s platnými všeobecnými predpismi s pôsobnosťou na území Slovenskej republiky.

Ciele činností a aktivít združenia sú tieto:

  – formovanie a sprostredkovanie alternatívnych názorov a prístupov vo vnútornej a zahraničnej politike so zameraním na európsku integráciu a ekonomicko-sociálny rozvoj

   – vytváranie podmienok pre podporu analytickej a odbornej činnosti svojich členov smerujúcej k naplneniu prvého cieľa z progresívneho hľadiska

   – organizácia diskusných fór s predstaviteľmi občianskych a politických združení, ktoré sa zaoberajú problematikou sociálno-ekonomického a hodnotového vývoja Slovenskej republiky v kontexte Európskej únie

   – šírenie informácií o svojej činnosti v médiách, pričom právo na výber mediálnych partnerov si združenie vyhradzuje v závislosti od konkrétnych projektov

  –  nadväzovanie kontaktov s domácimi a zahraničnými združeniami obdobného zamerania a charakteru

   – zabezpečovanie podmienok a finančných prostriedkov na svoju činnost zo zdrojov európskych a mimovládnych organizácií, podnikateľskej sféry, z členských príspevkov a z darov jednotlivcov v súlade so zákonom